Abanywanyi

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z 

Insiguro y'ururimi rw'ikirundi

Hitamwo kazinduzi: Igifaransa - Ikirundi Ikirundi - Igifaransa

Kazinduzi: Igifaransa - Ikirundi
Ijambo/Iryungane: ballon
Insiguro: umupira
Uturorero: Nta turorero twatanzwe
vyanditswe na Inès

Kazinduzi: Igifaransa - Ikirundi
Ijambo/Iryungane: dictionnaire
Insiguro: kazinduzi, igitabu kirimwo insiguro y'amajambo
Uturorero:

Ex: Dictionnaire en kirundi = Kazinduzi yo mu kirundi

vyanditswe na kiyago

Urupapuro: « < 65 - 66 - 67 - 68 - 69 - 70 - 71 - 72 - 73 - 74 > »

Ijambo ry'uno musi

- Bisigura iki "mettre au monde"?
- Bisigura iki "capitale"?
- Bisigura iki "lui (elle)"?
- Bisigura iki "mars"?
- Bisigura iki "avocat"?

Ibishasha! New

Ubu mushobora kugira ico mwongeyeko k' utunywababo, utujajuro, ibisokozo, imigani.