Abanywanyi

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z 

Insiguro y'ururimi rw'ikirundi

Hitamwo kazinduzi: Igifaransa - Ikirundi Ikirundi - Igifaransa

Kazinduzi: Igifaransa - Ikirundi
Ijambo/Iryungane: rapport (Rapports)
Insiguro: Icegeranyo (Ivyeranyo)
Uturorero: Nta turorero twatanzwe
vyanditswe na Sam

Kazinduzi: Igifaransa - Ikirundi
Ijambo/Iryungane: bible
Insiguro: Bibliya
Uturorero:

Igitabo c'Imana mw'idini ry'abakristo.

Ex. Sainte Bible=Bibliya Yera

vyanditswe na Sam

Kazinduzi: Ikirundi - Igifaransa
Ijambo/Iryungane: umukiza
Insiguro: Sauveur
Uturorero:

Izina rivuye mu rivuga gukiza. Iri zina rikoreshwa kenshi n'abemera Yesu nk'Umukiza wabo.

Ex. Jésus est mon Sauveur=Yesu ni umukiza wanje.

vyanditswe na Sam

Kazinduzi: Igifaransa - Ikirundi
Ijambo/Iryungane: comprendre
Insiguro: gutahura
Uturorero: Nta turorero twatanzwe
vyanditswe na jaguar

Urupapuro: « < 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 > »

Ijambo ry'uno musi

- Bisigura iki "mettre au monde"?
- Bisigura iki "capitale"?
- Bisigura iki "lui (elle)"?
- Bisigura iki "mars"?
- Bisigura iki "avocat"?

Ibishasha! New

Ubu mushobora kugira ico mwongeyeko k' utunywababo, utujajuro, ibisokozo, imigani.