Abanywanyi

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z 

Insiguro y'ururimi rw'ikirundi

Hitamwo kazinduzi: Igifaransa - Ikirundi Ikirundi - Igifaransa

Kazinduzi: Ikirundi - Igifaransa
Ijambo/Iryungane: uruhimbi
Insiguro: table
Uturorero: Nta turorero twatanzwe
vyanditswe na dabin

Kazinduzi: Ikirundi - Igifaransa
Ijambo/Iryungane: igitereko
Insiguro: utérus, matrice, entrailles
Uturorero: Nta turorero twatanzwe
vyanditswe na philos

Kazinduzi: Ikirundi - Igifaransa
Ijambo/Iryungane: inyabu, akayabu
Insiguro: chat
Uturorero:

Ex: Uratinya inyabu = Tu as peur des chats

vyanditswe na krys

Kazinduzi: Ikirundi - Igifaransa
Ijambo/Iryungane: isuka
Insiguro: houe
Uturorero:

Ex: bakoresha isuka mukurima = on utilise une houe pour labourer

vyanditswe na riccardo

Urupapuro: « < 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 > »

Ijambo ry'uno musi

- Bisigura iki "Pitié"?
- Bisigura iki "chanter"?
- Bisigura iki "queue(s)"?
- Bisigura iki "balayer"?
- Bisigura iki "quatorze"?

Ibishasha! New

Ubu mushobora kugira ico mwongeyeko k' utunywababo, utujajuro, ibisokozo, imigani.