Abanywanyi

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z 

Ivyerekeye Kiyago.com


Umugambi wa Kiyago.com ufise intumbero yo gushira kazinduzi ku murongo w'ingurukanabumenyi (internet) mu kirundi no gutororokanya amazina, ibisokozo, utujajuro, imigani n'ibitito... vyavugwa cane cane n'abakurambere mu buryo bwo guhanahana amakuru, kugira bishirwe ku murongo wa internet aho abantu bose bobironka.


Mugihe Kiyago.com izoba yamaze gutunganywa izofasha abantu bose, yaba abarundi canke abanyamahanga na cane cane abarundi biga ururimi rw'ikirundi. Bazoshobora kuronka imfashanyo kuri kiyago.com.


Kugira twungure kubiri kuri kiyago.com, dufise intumbero y'ukwongerako indimburo n'uguhadikiriza (amavuga) mu kirundi, hamwe n'uguhindura mu zindi ndimi nk'icongereza. Ivyo vyose bisaba umwete mwinshi kandi imfashanyo yanyu turayikeneye kugira dutunganye uno mugambi!


Kubashaka kugira ico bafashije, murashobora guterera ivyiyumvyiro, guterera insiguro y'ikirundi canke gutanga imfashanyo.


Ijambo ry'uno musi

- Bisigura iki "septembre"?
- Bisigura iki "ligoter"?
- Bisigura iki "partager"?
- Bisigura iki "couteau"?
- Bisigura iki "internet"?

Ibishasha! New

Ubu mushobora kugira ico mwongeyeko k' utunywababo, utujajuro, ibisokozo, imigani.