Abanywanyi

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z 

Imigani

Espace réservé aux récits historiques, épopées et contes didactiques

Uwahora ari imvugakuri arashobora kubesha?!

Umugabo Samandari yariko acacura ishami ry'igiti cari ku nkombe y'uruzi, inshoka ica ikorokera mu ruzi iribira. Mu gihe yariko ariganyira uko abigenza kuko ata yindi marabiti yari afise, Imana yaramubonekeye imubaza ikimutumye yihebura, nawe arayisigurira ivyamubayeko n'ubukene asanzwe afise.


Yagiye abona Imana yibiye muri rwa ruzi, yiburukana indyankwi y'inzahabu, iti: "iy... [ ibikurikira ]


vyanditswe na Em.Nd - Ivyongeweko(3)

UMUGABO YITWA RUVYIRONZA

Habaye umugabo yitwa Ruvyironza akagira abana bane : Vubi, Rufuku, Nyanana na Musakanyiga. Yarafise inka imwe ikitwa Mbabazi.

Ntibitevye Ruvyironza arapfa, ba bahungu biwe basigara bararyanira ya nka. Barateba bahamagara abashingantahe bo kubatura.


Umwana mukuru Vubi abwira abashi... [ ibikurikira ]


vyanditswe na noie_3 - Ivyongeweko(1)

Inyabu yacitse umurizo

Umusi umwe Inyabu yagize ngo ija gufata imbeba, iba ari yo icakirwa n’umutego, umurizo uracika. Isubiye i muhira ibona izindi nyabu ziguma ziyiraba, zigaseka zose.

Ya nyabu irazikoranya ihagarara imbere yazo iti :

- Ndi n’ijambo ndababwira.

- Wovuga tukumva !

- Imirizo yacu iratugora. Iyo tugomba kw... [ ibikurikira ]


vyanditswe na noie_3 - Ivyongeweko(3)

Urupapuro: « < 1 - 2 > »

Ijambo ry'uno musi

- Bisigura iki "chaleur"?
- Bisigura iki "couteau"?
- Bisigura iki "lumière"?
- Bisigura iki "rire"?
- Bisigura iki "quatre"?

Ibishasha! New

Ubu mushobora kugira ico mwongeyeko k' utunywababo, utujajuro, ibisokozo, imigani.