Abanywanyi

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z 

Ibisokozo

Devinettes en Kirundi: Sokwe? Ni ruze! ... Impa!

Sokwe? Niruze!

Mbe nyoku ko useye bwinshi wigavye uja he?

=> Itimbi ry'ifuku.


vyanditswe na Inès - Ivyongeweko(0)

Sokwe? Niruze!

Gira so katamobwa.

=> Agahanga k'imbwa.


vyanditswe na Inès - Ivyongeweko(0)

Sokwe? Niruze!

Urabona ngo bitugu vya sogokuru ngo ansimbira urugo?

=> Ikivumvuri.


vyanditswe na Inès - Ivyongeweko(0)

Urupapuro: « < 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 > »

Ijambo ry'uno musi

- Bisigura iki "soleil"?
- Bisigura iki "catalyseur"?
- Bisigura iki "loin"?
- Bisigura iki "dignité"?
- Bisigura iki "liste"?

Ibishasha! New

Ubu mushobora kugira ico mwongeyeko k' utunywababo, utujajuro, ibisokozo, imigani.