Abanywanyi

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z 

Ibisokozo

Devinettes en Kirundi: Sokwe? Ni ruze! ... Impa!

Sokwe? Niruze!

Mbe nyoku ko useye bwinshi wigavye uja he?

=> Itimbi ry'ifuku.


vyanditswe na Inès - Ivyongeweko(0)

Sokwe? Niruze!

Gira so katamobwa.

=> Agahanga k'imbwa.


vyanditswe na Inès - Ivyongeweko(0)

Sokwe? Niruze!

Urabona ngo bitugu vya sogokuru ngo ansimbira urugo?

=> Ikivumvuri.


vyanditswe na Inès - Ivyongeweko(0)

Urupapuro: « < 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 > »

Ijambo ry'uno musi

- Bisigura iki "mettre au monde"?
- Bisigura iki "capitale"?
- Bisigura iki "lui (elle)"?
- Bisigura iki "mars"?
- Bisigura iki "avocat"?

Ibishasha! New

Ubu mushobora kugira ico mwongeyeko k' utunywababo, utujajuro, ibisokozo, imigani.