Abanywanyi

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z 

Ibisokozo

Devinettes en Kirundi: Sokwe? Ni ruze! ... Impa!

Sokwe? Niruze!

Hano dufise impindu twese.

=> Imirizo y'imbeba.


vyanditswe na Inès - Ivyongeweko(2)

Sokwe? Soma.

Nyoko yambara ibiheko vyinshi nkeka aroga.

=> Umutobotobo.


vyanditswe na Inès - Ivyongeweko(5)

Sokwe? Soma.

Ndarwaje.

=> Inzara mu bana.


vyanditswe na Inès - Ivyongeweko(1)

Urupapuro: « < 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 > »

Ijambo ry'uno musi

- Bisigura iki "asseoir (s'asseoir)"?
- Bisigura iki "Rectangle"?
- Bisigura iki "sur"?
- Bisigura iki "vous"?
- Bisigura iki "Coeur"?

Ibishasha! New

Ubu mushobora kugira ico mwongeyeko k' utunywababo, utujajuro, ibisokozo, imigani.