A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z 

Duterere ivyiyumviro


Mukoresheje email Mushobora kutwandikira kuri iyi email: info@kiyago.com

Canke mwuzuze hano
Umurwi:
Intangamarara:
Izina:
Email:
Ubutumwa: (ntimwandike musi y'indome 20 / canke ngo murenze 2000)

Ijambo ry'uno musi

- Bisigura iki "diviser"?
- Bisigura iki "Rapport (Rapports)"?
- Bisigura iki "amour"?
- Bisigura iki "question(s)"?
- Bisigura iki "moi"?

Ibishasha! New

Ubu mushobora kugira ico mwongeyeko k' utunywababo, utujajuro, ibisokozo, imigani.