Abanywanyi

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z 

Kazinduzi: Igifaransa - Ikirundi
Ijambo/Iryungane: asseoir (s'asseoir)
Insiguro: kwicara, kuvyagira
Uturorero: Nta turorero twatanzwe
vyanditswe na Alyda

Ijambo ry'uno musi

- Bisigura iki "enfant(s)"?
- Bisigura iki "armoire"?
- Bisigura iki "chanter"?
- Bisigura iki "Allah"?
- Bisigura iki "mettre au monde"?

Ibishasha! New

Ubu mushobora kugira ico mwongeyeko k' utunywababo, utujajuro, ibisokozo, imigani.