Abanywanyi

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z 

Kazinduzi: Igifaransa - Ikirundi
Ijambo/Iryungane: quatre
Insiguro: k-ane
Uturorero:

Ex: - Quatre vaches = Inka zine

    - Quatre enfants = Abana bane

    - Quatre arbres = Ibiti bine

    - Quatre oeufs = Amagi ane

vyanditswe na Inès

Ijambo ry'uno musi

- Bisigura iki "juin"?
- Bisigura iki "dictionnaire"?
- Bisigura iki "quatre"?
- Bisigura iki "comprendre"?
- Bisigura iki "mai"?

Ibishasha! New

Ubu mushobora kugira ico mwongeyeko k' utunywababo, utujajuro, ibisokozo, imigani.