Abanywanyi

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z 

Kazinduzi: Igifaransa - Ikirundi
Ijambo/Iryungane: dictionnaire
Insiguro: kazinduzi, igitabu kirimwo insiguro y'amajambo
Uturorero:

Ex: Dictionnaire en kirundi = Kazinduzi yo mu kirundi

vyanditswe na kiyago

Ijambo ry'uno musi

- Bisigura iki "lion"?
- Bisigura iki "eux (elles)"?
- Bisigura iki "avril"?
- Bisigura iki "biscuits"?
- Bisigura iki "passé"?

Ibishasha! New

Ubu mushobora kugira ico mwongeyeko k' utunywababo, utujajuro, ibisokozo, imigani.