Abanywanyi

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z 

Amajambo mu rutonde rw'indome: W


Kazinduzi: Igifaransa - Ikirundi
Ijambo/Iryungane: week-end
Insiguro: impera y'indwi
Uturorero: Nta turorero twatanzwe
vyanditswe na Alyda

Ijambo ry'uno musi

- Bisigura iki "diviser"?
- Bisigura iki "Rapport (Rapports)"?
- Bisigura iki "amour"?
- Bisigura iki "question(s)"?
- Bisigura iki "moi"?

Ibishasha! New

Ubu mushobora kugira ico mwongeyeko k' utunywababo, utujajuro, ibisokozo, imigani.