Abanywanyi

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z 

Amajambo mu rutonde rw'indome: V


Kazinduzi: Igifaransa - Ikirundi
Ijambo/Iryungane: voyager
Insiguro: gutembera
Uturorero:

Ex: Voyager au Burundi = Gutembera i Burundi

vyanditswe na claude

Kazinduzi: Ikirundi - Igifaransa
Ijambo/Iryungane: vuba
Insiguro: bientôt
Uturorero: Nta turorero twatanzwe
vyanditswe na kaneza

Urupapuro: « < 1 - 2 > »

Ijambo ry'uno musi

- Bisigura iki "mettre au monde"?
- Bisigura iki "capitale"?
- Bisigura iki "lui (elle)"?
- Bisigura iki "mars"?
- Bisigura iki "avocat"?

Ibishasha! New

Ubu mushobora kugira ico mwongeyeko k' utunywababo, utujajuro, ibisokozo, imigani.