Abanywanyi

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z 

Amajambo mu rutonde rw'indome: V


Kazinduzi: Igifaransa - Ikirundi
Ijambo/Iryungane: valeur
Insiguro: agaciro
Uturorero:

Ex: Devines la valeur de ces chaussures = Ndagupfinze agaciro ka birya birato

vyanditswe na Inès

Kazinduzi: Igifaransa - Ikirundi
Ijambo/Iryungane: vêtir (se vêtir)
Insiguro: kwambara
Uturorero: Nta turorero twatanzwe
vyanditswe na Inès

Kazinduzi: Igifaransa - Ikirundi
Ijambo/Iryungane: vierge
Insiguro: isugi
Uturorero: Nta turorero twatanzwe
vyanditswe na Henrich

Kazinduzi: Igifaransa - Ikirundi
Ijambo/Iryungane: vous
Insiguro: mwebwe
Uturorero:

Ex: C'est vous = Ni mwebwe.

vyanditswe na gabriel

Urupapuro: « < 1 - 2 > »

Ijambo ry'uno musi

- Bisigura iki "arriver"?
- Bisigura iki "quatre"?
- Bisigura iki "dormir"?
- Bisigura iki "Lapin"?
- Bisigura iki "question(s)"?

Ibishasha! New

Ubu mushobora kugira ico mwongeyeko k' utunywababo, utujajuro, ibisokozo, imigani.