Abanywanyi

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z 

Amajambo mu rutonde rw'indome: U


Kazinduzi: Ikirundi - Igifaransa
Ijambo/Iryungane: umuhwi (imihwi)
Insiguro: banane(s) mûre(s)
Uturorero: Nta turorero twatanzwe
vyanditswe na Alyda

Kazinduzi: Ikirundi - Igifaransa
Ijambo/Iryungane: umukate
Insiguro: du pain
Uturorero: Nta turorero twatanzwe
vyanditswe na Alyda

Kazinduzi: Ikirundi - Igifaransa
Ijambo/Iryungane: umukiza
Insiguro: Sauveur
Uturorero:

Izina rivuye mu rivuga gukiza. Iri zina rikoreshwa kenshi n'abemera Yesu nk'Umukiza wabo.

Ex. Jésus est mon Sauveur=Yesu ni umukiza wanje.

vyanditswe na Sam

Kazinduzi: Ikirundi - Igifaransa
Ijambo/Iryungane: umukobwa / abakobwa
Insiguro: une fille / les filles
Uturorero:

Ex: umukobwa mwiza = une belle fille

synonyme: umurondo, umuzezwanzu, umwigeme

vyanditswe na Inès

Urupapuro: « < 3 - 4 - 5 - 6 - 7 > »

Ijambo ry'uno musi

- Bisigura iki "comprendre"?
- Bisigura iki "septembre"?
- Bisigura iki "nous"?
- Bisigura iki "fourchette"?
- Bisigura iki "sel "?

Ibishasha! New

Ubu mushobora kugira ico mwongeyeko k' utunywababo, utujajuro, ibisokozo, imigani.