Abanywanyi

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z 

Amajambo mu rutonde rw'indome: U


Kazinduzi: Ikirundi - Igifaransa
Ijambo/Iryungane: urupapuro
Insiguro: une fueille de papier
Uturorero: Nta turorero twatanzwe
vyanditswe na Alyda

Kazinduzi: Ikirundi - Igifaransa
Ijambo/Iryungane: uruyoya (inzoya)
Insiguro: un bébé(s)
Uturorero: Nta turorero twatanzwe
vyanditswe na Alyda

Kazinduzi: Ikirundi - Igifaransa
Ijambo/Iryungane: urwaruka
Insiguro: les jeunes
Uturorero:

Ex: urwaruka rw'ubu = les jeunes d'aujourd'hui

vyanditswe na Inès

Kazinduzi: Ikirundi - Igifaransa
Ijambo/Iryungane: urwarwa
Insiguro: jus de banane
Uturorero: Nta turorero twatanzwe
vyanditswe na dabin

Urupapuro: « < 7 - 8 - 9 - 10 - 11 > »

Ijambo ry'uno musi

- Bisigura iki "rincer les dents"?
- Bisigura iki "lui (elle)"?
- Bisigura iki "demain"?
- Bisigura iki "fourchette"?
- Bisigura iki "jouer"?

Ibishasha! New

Ubu mushobora kugira ico mwongeyeko k' utunywababo, utujajuro, ibisokozo, imigani.