Abanywanyi

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z 

Amajambo mu rutonde rw'indome: Q


Kazinduzi: Igifaransa - Ikirundi
Ijambo/Iryungane: quatre-vingt-dix
Insiguro: mirongo icenda
Uturorero: Nta turorero twatanzwe
vyanditswe na Inès

Kazinduzi: Igifaransa - Ikirundi
Ijambo/Iryungane: question(s)
Insiguro: ikibazo/ibibazo
Uturorero:

Ex: J'ai trois questions à vous poser = Ndafise ibibazo bitatu nshaka kubabaza.

vyanditswe na Inès

Kazinduzi: Igifaransa - Ikirundi
Ijambo/Iryungane: queue(s)
Insiguro: umurizo / imirizo
Uturorero:

Ex: La queue d'un cheval = Umurizo w'indogobwa

vyanditswe na Inès

Urupapuro: « < 1 - 2 > »

Ijambo ry'uno musi

- Bisigura iki "parapluie"?
- Bisigura iki "eux (elles)"?
- Bisigura iki "pipe"?
- Bisigura iki "week-end"?
- Bisigura iki "quarante"?

Ibishasha! New

Ubu mushobora kugira ico mwongeyeko k' utunywababo, utujajuro, ibisokozo, imigani.