Abanywanyi

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z 

Amajambo mu rutonde rw'indome: P


Kazinduzi: Igifaransa - Ikirundi
Ijambo/Iryungane: palais
Insiguro: ingoro
Uturorero:

Ex: Palais du Roi = Ingoro y'Umwami

vyanditswe na Inès

Kazinduzi: Ikirundi - Igifaransa
Ijambo/Iryungane: papa
Insiguro: papa
Uturorero:

Ex: Papa wawe = Ton papa/père

vyanditswe na kaneza

Kazinduzi: Igifaransa - Ikirundi
Ijambo/Iryungane: parapluie
Insiguro: umutaka
Uturorero: Nta turorero twatanzwe
vyanditswe na Inès

Kazinduzi: Igifaransa - Ikirundi
Ijambo/Iryungane: pardon
Insiguro: ikigongwe
Uturorero: Nta turorero twatanzwe
vyanditswe na Inès

Urupapuro: « < 1 - 2 - 3 - 4 > »

Ijambo ry'uno musi

- Bisigura iki "ongle(s)"?
- Bisigura iki "octobre"?
- Bisigura iki "diviser"?
- Bisigura iki "professeur"?
- Bisigura iki "liste"?

Ibishasha! New

Ubu mushobora kugira ico mwongeyeko k' utunywababo, utujajuro, ibisokozo, imigani.