Abanywanyi

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z 

Amajambo mu rutonde rw'indome: O


Kazinduzi: Igifaransa - Ikirundi
Ijambo/Iryungane: octobre
Insiguro: Gitugutu
Uturorero: Nta turorero twatanzwe
vyanditswe na Inès

Kazinduzi: Igifaransa - Ikirundi
Ijambo/Iryungane: ongle(s)
Insiguro: urwara (inzara)
Uturorero: Nta turorero twatanzwe
vyanditswe na Inès

Kazinduzi: Ikirundi - Igifaransa
Ijambo/Iryungane: oya
Insiguro: non
Uturorero:

Ex: Oya ndanse = Non, je ne veux pas

vyanditswe na gabriel

Ijambo ry'uno musi

- Bisigura iki "question(s)"?
- Bisigura iki "Lapin"?
- Bisigura iki "héro"?
- Bisigura iki "balayer"?
- Bisigura iki "quatre"?

Ibishasha! New

Ubu mushobora kugira ico mwongeyeko k' utunywababo, utujajuro, ibisokozo, imigani.