Abanywanyi

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z 

Amajambo mu rutonde rw'indome: N


Kazinduzi: Igifaransa - Ikirundi
Ijambo/Iryungane: naissance
Insiguro: ivuka
Uturorero: Nta turorero twatanzwe
vyanditswe na jaguar

Kazinduzi: Igifaransa - Ikirundi
Ijambo/Iryungane: nez
Insiguro: izuru
Uturorero: Nta turorero twatanzwe
vyanditswe na T.Ndayiragije

Kazinduzi: Ikirundi - Igifaransa
Ijambo/Iryungane: nka
Insiguro: comme
Uturorero:

Ex: nka we = comme lui

vyanditswe na gabriel

Kazinduzi: Igifaransa - Ikirundi
Ijambo/Iryungane: nous
Insiguro: twebwe
Uturorero:

Ex: C'est nous = Ni twebwe.

vyanditswe na gabriel

Urupapuro: « < 1 - 2 > »

Ijambo ry'uno musi

- Bisigura iki "ongle(s)"?
- Bisigura iki "octobre"?
- Bisigura iki "diviser"?
- Bisigura iki "professeur"?
- Bisigura iki "liste"?

Ibishasha! New

Ubu mushobora kugira ico mwongeyeko k' utunywababo, utujajuro, ibisokozo, imigani.