Abanywanyi

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z 

Amajambo mu rutonde rw'indome: L


Kazinduzi: Igifaransa - Ikirundi
Ijambo/Iryungane: lire
Insiguro: Gusoma
Uturorero:

Lire un livre = gusoma igitabu

vyanditswe na T.Ndayiragije

Kazinduzi: Igifaransa - Ikirundi
Ijambo/Iryungane: liste
Insiguro: urutonde
Uturorero: Nta turorero twatanzwe
vyanditswe na Inès

Kazinduzi: Igifaransa - Ikirundi
Ijambo/Iryungane: livre
Insiguro: igitabu
Uturorero:

Ex: je lis un livre interessant = ndiko ndasoma igitabu kiryoshe

vyanditswe na Inès

Kazinduzi: Igifaransa - Ikirundi
Ijambo/Iryungane: loin
Insiguro: kure
Uturorero:

Ex: Elle est partie loin de sa famille = Yagiye kure y'umuryango wiwe

vyanditswe na Inès

Urupapuro: « < 1 - 2 - 3 - 4 - 5 > »

Ijambo ry'uno musi

- Bisigura iki "chemise"?
- Bisigura iki "glander"?
- Bisigura iki "avril"?
- Bisigura iki "partager"?
- Bisigura iki "juillet"?

Ibishasha! New

Ubu mushobora kugira ico mwongeyeko k' utunywababo, utujajuro, ibisokozo, imigani.