Abanywanyi

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z 

Amajambo mu rutonde rw'indome: K


Kazinduzi: Ikirundi - Igifaransa
Ijambo/Iryungane: kwugara / ugara
Insiguro: fermer
Uturorero:

Ex: ugara uwo muryango = ferme cette porte

vyanditswe na Alyda

Urupapuro: « < 1 - 2 - 3 - 4 > »

Ijambo ry'uno musi

- Bisigura iki "Bible"?
- Bisigura iki "don"?
- Bisigura iki "armoire"?
- Bisigura iki "table"?
- Bisigura iki "allergie"?

Ibishasha! New

Ubu mushobora kugira ico mwongeyeko k' utunywababo, utujajuro, ibisokozo, imigani.