Abanywanyi

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z 

Amajambo mu rutonde rw'indome: K


Kazinduzi: Ikirundi - Igifaransa
Ijambo/Iryungane: kaze
Insiguro: bienvenu
Uturorero: Nta turorero twatanzwe
vyanditswe na Blaise

Kazinduzi: Ikirundi - Igifaransa
Ijambo/Iryungane: kiyago
Insiguro: discussion, forum
Uturorero:

Ex: ikiyago c'abarundi = discussion entre burundais

vyanditswe na Blaise

Kazinduzi: Ikirundi - Igifaransa
Ijambo/Iryungane: koko
Insiguro: vraiment / réellement
Uturorero:

Ex: koko yubahutse kugenda adasezeye? = il a vraiment osé partir sans dire aurevoir?

vyanditswe na Inès

Kazinduzi: Ikirundi - Igifaransa
Ijambo/Iryungane: kuduga
Insiguro: monter
Uturorero: Nta turorero twatanzwe
vyanditswe na Alyda

Urupapuro: « < 1 - 2 - 3 - 4 > »

Ijambo ry'uno musi

- Bisigura iki "bonsoir"?
- Bisigura iki "rincer les dents"?
- Bisigura iki "province"?
- Bisigura iki "Bible"?
- Bisigura iki "biscuits"?

Ibishasha! New

Ubu mushobora kugira ico mwongeyeko k' utunywababo, utujajuro, ibisokozo, imigani.