Abanywanyi

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z 

Amajambo mu rutonde rw'indome: I


Kazinduzi: Ikirundi - Igifaransa
Ijambo/Iryungane: igiti
Insiguro: un arbre
Uturorero:

Ex: igiti c'ivyamwa = arbre fruitier

vyanditswe na riccardo

Kazinduzi: Ikirundi - Igifaransa
Ijambo/Iryungane: igiturire
Insiguro: La corruption
Uturorero:

Leta ibwirizwa kurwanya igiturire = L'Etat doit lutter contre la corruption.

vyanditswe na philos

Kazinduzi: Ikirundi - Igifaransa
Ijambo/Iryungane: ijisho / amaso
Insiguro: un oeil / les yeux
Uturorero: Nta turorero twatanzwe
vyanditswe na Inès

Kazinduzi: Ikirundi - Igifaransa
Ijambo/Iryungane: ijoro
Insiguro: nuit
Uturorero:

Ex: ijoro ryiza = bonne nuit

vyanditswe na Inès

Urupapuro: « < 2 - 3 - 4 - 5 - 6 > »

Ijambo ry'uno musi

- Bisigura iki "chaleur"?
- Bisigura iki "couteau"?
- Bisigura iki "lumière"?
- Bisigura iki "rire"?
- Bisigura iki "quatre"?

Ibishasha! New

Ubu mushobora kugira ico mwongeyeko k' utunywababo, utujajuro, ibisokozo, imigani.