Abanywanyi

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z 

Amajambo mu rutonde rw'indome: I


Kazinduzi: Ikirundi - Igifaransa
Ijambo/Iryungane: igikaju / umusigati
Insiguro: canne à sucre
Uturorero: Nta turorero twatanzwe
vyanditswe na Alyda

Kazinduzi: Ikirundi - Igifaransa
Ijambo/Iryungane: igisokozo, ibisokozo
Insiguro: devinette(s)
Uturorero: Nta turorero twatanzwe
vyanditswe na Blaise

Kazinduzi: Ikirundi - Igifaransa
Ijambo/Iryungane: igitabu / ibitabu
Insiguro: un livre / les livres
Uturorero:

Ex: abanyeshuri barasoma ibitabu vyinshi = les élèves lisent beaucoup de livres

vyanditswe na Inès

Kazinduzi: Ikirundi - Igifaransa
Ijambo/Iryungane: igitereko
Insiguro: utérus, matrice, entrailles
Uturorero: Nta turorero twatanzwe
vyanditswe na philos

Urupapuro: « < 1 - 2 - 3 - 4 - 5 > »

Ijambo ry'uno musi

- Bisigura iki "Bible"?
- Bisigura iki "don"?
- Bisigura iki "armoire"?
- Bisigura iki "table"?
- Bisigura iki "allergie"?

Ibishasha! New

Ubu mushobora kugira ico mwongeyeko k' utunywababo, utujajuro, ibisokozo, imigani.