Abanywanyi

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z 

Amajambo mu rutonde rw'indome: I


Kazinduzi: Ikirundi - Igifaransa
Ijambo/Iryungane: isaha
Insiguro: heure / montre
Uturorero:

Ex: ni isaha zingahe = quelle heure est-il?

Ex: nataye isaha yanje = j'ai perdu ma montre

vyanditswe na Inès

Kazinduzi: Ikirundi - Igifaransa
Ijambo/Iryungane: isahani
Insiguro: assiette
Uturorero:

Ex: isahani y'imboga = assiette de légumes

vyanditswe na riccardo

Kazinduzi: Ikirundi - Igifaransa
Ijambo/Iryungane: isake
Insiguro: coq (un coq)
Uturorero: Nta turorero twatanzwe
vyanditswe na toto

Kazinduzi: Ikirundi - Igifaransa
Ijambo/Iryungane: isugi
Insiguro: vierge
Uturorero: Nta turorero twatanzwe
vyanditswe na Audrine

Urupapuro: « < 10 - 11 - 12 - 13 - 14 > »

Ijambo ry'uno musi

- Bisigura iki "lampe"?
- Bisigura iki "nous"?
- Bisigura iki "quatre"?
- Bisigura iki "diviser"?
- Bisigura iki "Stylo"?

Ibishasha! New

Ubu mushobora kugira ico mwongeyeko k' utunywababo, utujajuro, ibisokozo, imigani.