Abanywanyi

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z 

Amajambo mu rutonde rw'indome: I


Kazinduzi: Ikirundi - Igifaransa
Ijambo/Iryungane: ibararabara
Insiguro: route
Uturorero: Nta turorero twatanzwe
vyanditswe na Inès

Kazinduzi: Ikirundi - Igifaransa
Ijambo/Iryungane: ibirato
Insiguro: chaussure
Uturorero:

Ex: ibirato bishasha = des chaussures neuves

vyanditswe na riccardo

Kazinduzi: Ikirundi - Igifaransa
Ijambo/Iryungane: ibiyoba, ivyema
Insiguro: les arachides
Uturorero: Nta turorero twatanzwe
vyanditswe na Inès

Kazinduzi: Ikirundi - Igifaransa
Ijambo/Iryungane: icamwa / ivyamwa
Insiguro: fruit(s)
Uturorero: Nta turorero twatanzwe
vyanditswe na Inès

Urupapuro: « < 1 - 2 - 3 - 4 - 5 > »

Ijambo ry'uno musi

- Bisigura iki "vous"?
- Bisigura iki "lumière"?
- Bisigura iki "pipe"?
- Bisigura iki "livre"?
- Bisigura iki "armoire"?

Ibishasha! New

Ubu mushobora kugira ico mwongeyeko k' utunywababo, utujajuro, ibisokozo, imigani.