Abanywanyi

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z 

Amajambo mu rutonde rw'indome: G


Kazinduzi: Ikirundi - Igifaransa
Ijambo/Iryungane: gusosa
Insiguro: sucré
Uturorero: Nta turorero twatanzwe
vyanditswe na Alyda

Kazinduzi: Ikirundi - Igifaransa
Ijambo/Iryungane: gusuma
Insiguro: acheter
Uturorero: Nta turorero twatanzwe
vyanditswe na Alyda

Kazinduzi: Ikirundi - Igifaransa
Ijambo/Iryungane: gutaha
Insiguro: rentrer
Uturorero: Nta turorero twatanzwe
vyanditswe na jaguar

Kazinduzi: Ikirundi - Igifaransa
Ijambo/Iryungane: gutamarirwa
Insiguro: être étonné
Uturorero:

Ex: Kaneza yatamariwe abonye ingene Karire yakuze = Kaneza s'est étonnée de voir comment Karire a grandi

vyanditswe na Inès

Urupapuro: « < 1 - 2 - 3 - 4 - 5 > »

Ijambo ry'uno musi

- Bisigura iki "mettre au monde"?
- Bisigura iki "capitale"?
- Bisigura iki "lui (elle)"?
- Bisigura iki "mars"?
- Bisigura iki "avocat"?

Ibishasha! New

Ubu mushobora kugira ico mwongeyeko k' utunywababo, utujajuro, ibisokozo, imigani.