Abanywanyi

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z 

Amajambo mu rutonde rw'indome: G


Kazinduzi: Ikirundi - Igifaransa
Ijambo/Iryungane: guhamagara
Insiguro: appeler
Uturorero: Nta turorero twatanzwe
vyanditswe na karakura

Kazinduzi: Ikirundi - Igifaransa
Ijambo/Iryungane: guhangana
Insiguro: s'affronter
Uturorero: Nta turorero twatanzwe
vyanditswe na Inès

Kazinduzi: Ikirundi - Igifaransa
Ijambo/Iryungane: guhezagira
Insiguro: bénir
Uturorero:

Ex: Imana iguhezagire! = Que Dieu te benisse!

vyanditswe na Inès

Kazinduzi: Ikirundi - Igifaransa
Ijambo/Iryungane: guhimbaza
Insiguro: louer(Dieu) / fêter
Uturorero:

Ex: Imana ihimbazwe = Dieu soit loué

Ex: twahimbaje umusi mukuru w'amavuka wa nyokuru = nous avons fêté l'anniversaire de grand-mère

vyanditswe na Inès

Urupapuro: « < 1 - 2 - 3 - 4 - 5 > »

Ijambo ry'uno musi

- Bisigura iki "mettre au monde"?
- Bisigura iki "capitale"?
- Bisigura iki "lui (elle)"?
- Bisigura iki "mars"?
- Bisigura iki "avocat"?

Ibishasha! New

Ubu mushobora kugira ico mwongeyeko k' utunywababo, utujajuro, ibisokozo, imigani.