Abanywanyi

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z 

Amajambo mu rutonde rw'indome: G


Kazinduzi: Igifaransa - Ikirundi
Ijambo/Iryungane: glander
Insiguro: kuba ataco uriko urakora
Uturorero:

Ex: Tu fais quoi mon ami? Je glandes.
=> Uriko urakora iki mugenzi wanje? Ntanakimwe

vyanditswe na adevote

Kazinduzi: Igifaransa - Ikirundi
Ijambo/Iryungane: gri-gri
Insiguro: igiheko / ibiheko
Uturorero:

Ex: j'ai vu sa tante porter beaucoup de gris-gris = narabonye nyinabo (inasenge) yambaye ibiheko vyinshi

vyanditswe na Inès

Kazinduzi: Ikirundi - Igifaransa
Ijambo/Iryungane: gufasha
Insiguro: aider
Uturorero: Nta turorero twatanzwe
vyanditswe na karakura

Kazinduzi: Ikirundi - Igifaransa
Ijambo/Iryungane: gufungurana akanyamuneza
Insiguro: manger avec apetit
Uturorero: Nta turorero twatanzwe
vyanditswe na Audrine

Urupapuro: « < 1 - 2 - 3 - 4 - 5 > »

Ijambo ry'uno musi

- Bisigura iki "Bible"?
- Bisigura iki "don"?
- Bisigura iki "armoire"?
- Bisigura iki "table"?
- Bisigura iki "allergie"?

Ibishasha! New

Ubu mushobora kugira ico mwongeyeko k' utunywababo, utujajuro, ibisokozo, imigani.