Abanywanyi

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z 

Amajambo mu rutonde rw'indome: D


Kazinduzi: Igifaransa - Ikirundi
Ijambo/Iryungane: dictionnaire
Insiguro: kazinduzi, igitabu kirimwo insiguro y'amajambo
Uturorero:

Ex: Dictionnaire en kirundi = Kazinduzi yo mu kirundi

vyanditswe na kiyago

Kazinduzi: Igifaransa - Ikirundi
Ijambo/Iryungane: dignité
Insiguro: ubuntu
Uturorero:

Ex: la dignité s'acquiert par effort personnel = ubuntu burihabwa

vyanditswe na riccardo

Kazinduzi: Igifaransa - Ikirundi
Ijambo/Iryungane: diviser
Insiguro: kugabura
Uturorero: Nta turorero twatanzwe
vyanditswe na jaguar

Kazinduzi: Igifaransa - Ikirundi
Ijambo/Iryungane: don
Insiguro: - ingabire
- ingabirano
- impano
Uturorero:

1. Les pays développés accordent des dons aux pays en voie de développement = Ibihugu bitunze biraha ingabire ibihugu bikiri mu nzira y'amajambere

2. Un don de Dieu = Ingabirano (impano) y'Imana

vyanditswe na Em.Nd

Urupapuro: « < 1 - 2 - 3 > »

Ijambo ry'uno musi

- Bisigura iki "Bible"?
- Bisigura iki "don"?
- Bisigura iki "armoire"?
- Bisigura iki "table"?
- Bisigura iki "allergie"?

Ibishasha! New

Ubu mushobora kugira ico mwongeyeko k' utunywababo, utujajuro, ibisokozo, imigani.