Abanywanyi

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z 

Amajambo mu rutonde rw'indome: C


Kazinduzi: Igifaransa - Ikirundi
Ijambo/Iryungane: chercher
Insiguro: kurondera
Uturorero: Nta turorero twatanzwe
vyanditswe na hankbalthar

Kazinduzi: Igifaransa - Ikirundi
Ijambo/Iryungane: cloture
Insiguro: uruzitiro, urugo
Uturorero: Nta turorero twatanzwe
vyanditswe na Inès

Kazinduzi: Igifaransa - Ikirundi
Ijambo/Iryungane: coeur
Insiguro: Umutima
Uturorero:

Ex: 1.Umutima uri hagati na hagati y'amahaha.

2. Urya muntu arafise umutima mwiza.

vyanditswe na filozofe

Kazinduzi: Igifaransa - Ikirundi
Ijambo/Iryungane: comprendre
Insiguro: gutahura
Uturorero: Nta turorero twatanzwe
vyanditswe na jaguar

Urupapuro: « < 1 - 2 - 3 - 4 > »

Ijambo ry'uno musi

- Bisigura iki "gri-gri"?
- Bisigura iki "Quatre-vingt-dix"?
- Bisigura iki "amour"?
- Bisigura iki "octobre"?
- Bisigura iki "lampe"?

Ibishasha! New

Ubu mushobora kugira ico mwongeyeko k' utunywababo, utujajuro, ibisokozo, imigani.