Abanywanyi

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z 

Insiguro y'ururimi rw'ikirundi: Ikirundi - Igifaransa


Nguru urutonde rw ' amajambo 5 yanyuma yongeweko vuba.


Kazinduzi: Ikirundi - Igifaransa
Ijambo/Iryungane: kwandika
Insiguro: écrire
Uturorero:

inyandiko: écriture

kumenya kwandika no gusoma: savoir lire et écrire

vyanditswe na cassien

Kazinduzi: Ikirundi - Igifaransa
Ijambo/Iryungane: gukunda
Insiguro: aimer
Uturorero:

dérivés:

- gukundana: s'aimer

- kwikunda: s'aimer

- gukundwa : être aimé

- gukundisha: faire aimé

- gukundishwa: faire  faire aimé

- kwikundisha: se faire aimé

vyanditswe na cassien

Kazinduzi: Ikirundi - Igifaransa
Ijambo/Iryungane: intimba
Insiguro: chagrin
Uturorero:

gucura intimba: exprimer son chagrin

ivyino z'intimba: style de chansons burundaises dont les mots expriment un sentiment de chagrin .

vyanditswe na cassien

Kazinduzi: Ikirundi - Igifaransa
Ijambo/Iryungane: umukiza
Insiguro: Sauveur
Uturorero:

Izina rivuye mu rivuga gukiza. Iri zina rikoreshwa kenshi n'abemera Yesu nk'Umukiza wabo.

Ex. Jésus est mon Sauveur=Yesu ni umukiza wanje.

vyanditswe na Sam

Kazinduzi: Ikirundi - Igifaransa
Ijambo/Iryungane: isake
Insiguro: coq (un coq)
Uturorero: Nta turorero twatanzwe
vyanditswe na toto

Mu misi ya vuba, dufise intumbero y'ukwongerako kazinduzi no muzindi ndimi. Muratugendera kenshi kugira mumenyereho vyinshi. Mushobora guterera ivyiyumvyiro, guterera insiguro y'ikirundi canke gutanga imfashanyo.

Ijambo ry'uno musi

- Bisigura iki "rincer les dents"?
- Bisigura iki "lac"?
- Bisigura iki "journée"?
- Bisigura iki "balayer"?
- Bisigura iki "liste"?

Ibishasha! New

Ubu mushobora kugira ico mwongeyeko k' utunywababo, utujajuro, ibisokozo, imigani.