Abanywanyi

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z 

Insiguro y'ururimi rw'ikirundi: Igifaransa - Ikirundi


Nguru urutonde rw ' amajambo 5 yanyuma yongeweko vuba.


Kazinduzi: Igifaransa - Ikirundi
Ijambo/Iryungane: chercher
Insiguro: kurondera
Uturorero: Nta turorero twatanzwe
vyanditswe na hankbalthar

Kazinduzi: Igifaransa - Ikirundi
Ijambo/Iryungane: draguer
Insiguro: gutongoza
Uturorero: Nta turorero twatanzwe
vyanditswe na Henrich

Kazinduzi: Igifaransa - Ikirundi
Ijambo/Iryungane: personne
Insiguro: umuntu
Uturorero: Nta turorero twatanzwe
vyanditswe na Henrich

Kazinduzi: Igifaransa - Ikirundi
Ijambo/Iryungane: vierge
Insiguro: isugi
Uturorero: Nta turorero twatanzwe
vyanditswe na Henrich

Kazinduzi: Igifaransa - Ikirundi
Ijambo/Iryungane: table
Insiguro: imeza
Uturorero:

Cette table est grande = iyi meza ni nini

vyanditswe na gates

Mu misi ya vuba, dufise intumbero y'ukwongerako kazinduzi no muzindi ndimi. Muratugendera kenshi kugira mumenyereho vyinshi. Mushobora guterera ivyiyumvyiro, guterera insiguro y'ikirundi canke gutanga imfashanyo.

Ijambo ry'uno musi

- Bisigura iki "soleil"?
- Bisigura iki "pardon"?
- Bisigura iki "ongle(s)"?
- Bisigura iki "bonne nuit"?
- Bisigura iki "mettre au monde"?

Ibishasha! New

Ubu mushobora kugira ico mwongeyeko k' utunywababo, utujajuro, ibisokozo, imigani.