Abanywanyi

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z 

Akanywababo

Espace réservé aux blagues, humour et histoires drôles

Wa mbwa we!

Umunyekongo yaje gusaba akazi ko kwigisha mu Burundi bamurungika gukorera mu misozi nawe ata jambo na rimwe ry'ikirundi azi. Yarashitse baramwakira neza; arigisha ivyigwa yemeye ko ashobora gutanga.


Ariko yaciye yigira inama yo kurondera uwomwiza ikirundi kugira ashobore kubana n'abantu baho, kubaha bwakeye no kubaza ivyo akeneye. Uwo yaronse amwigisha yari uwo bakorana, ariko ivyo yamwigishije vyabaye akayume.


Kuri iryo shure bahavuye batunganya umusi mukuru, baratumira n'ababanyi baryo nka patiri mukuru, musitanteri, ababikira n'abandi. Wa munyekongo yashitse acerewe gatoyi, asanga abandi bamaze kwicara bose. Yaciye agenda arabaramutsa bose, ahereye ku muyobozi w'ishure n'abashitsi bari bitavye ubutumire.


Kugira abereke ko atanguye kumenya ikirundi, yaciye akoresha indamutso umwe bakorana yamwigishije. Yahereye ku murongo abaramutsa ngo: "wa mbwa we! wa mbwa we! wa mbwa we!...", gushika aheture abo yifuza gukora mu minwe bose.


Abaramukijwe bose baribajije igituma agize ivyo birabasiga, umwe mu bo bakorana aca aramwegera aramubaza igituma yavuze uko, nawe amusubiza ati: ni naka yambwiye ko ari uko muramukanya mu rupfasoni.


Amaze kwumva ko yatukanye yaciye ava hasi yiruka asubira muhira afata inkoho ngo aje kurasa uwamubwiye ibitari vyo, ariko asanga umwe yabimusigurira yamaze kumuhamagara amutatira ku caha yakoze, amubonye aca atungwa n'ayo yameze. Vyaciye kure kugira basubire gukorana, umwigisha w'ibitutsi arinze gukoranya abatutswe agasaba ikigongwe bose bari hamwe.


vyanditswe na Em.Nd

Gira ico mubivuzeko:

Ijambo ry'uno musi

- Bisigura iki "bonne nuit"?
- Bisigura iki "Rapport (Rapports)"?
- Bisigura iki "don"?
- Bisigura iki "cloture"?
- Bisigura iki "livre"?

Ibishasha! New

Ubu mushobora kugira ico mwongeyeko k' utunywababo, utujajuro, ibisokozo, imigani.