Abanywanyi

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z 

Akanywababo

Espace réservé aux blagues, humour et histoires drôles

Ese ntiwari waheza?

Umurundi n'umunyarwanda bariko baratembera basanga ahantu haziritse impene nini, ihaka, eka yari iteye igomwe. Uwo murundi yaciye abwira uwo mugenzi wiwe ati: "raba irya mpene!"


Aho yari yayitangariye cane, aguma ayitegereza harahera umwanya munini, uwundi nawe yaravye hirya ararindira.


Umunyarwanda yahavuye arambirwa, aca abaza uwo murundi ati: "ese ubu ngubu ntiwari waheza?" Umurundi aratangara cane ati: "mpeza iki?" Uri uwundi ati: "none ntiwambwiye ngo ndebe irya uhene?"


vyanditswe na Em.Nd

Gira ico mubivuzeko:

Ijambo ry'uno musi

- Bisigura iki "chanter"?
- Bisigura iki "Nez"?
- Bisigura iki "partager"?
- Bisigura iki "kur'ubu (kuri ubu), hari n'aho"?
- Bisigura iki "glander"?

Ibishasha! New

Ubu mushobora kugira ico mwongeyeko k' utunywababo, utujajuro, ibisokozo, imigani.