Abanywanyi

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z 

Akanywababo

Espace réservé aux blagues, humour et histoires drôles

Garuka garuka ubumwe buzogira uwushaka!

Umugabo yarubakanye n'umugore bamarana imyaka myinshi ariko ntibaronka ikibondo. Yamara umubano mwiza bari bafise wari igitangaza, ari naco catuma umugabo atitwararika cane ivyo kurondera ikibondo.


Umuryango w'uwo muryango waguma umutota ngo yirukane uwo mugore akabima amatwi kuko yabona ata wundi mugore boshobora kwumvikana nk'uwo. Yamara baratevye baramuremera aruhira kubumvira ariko bimugoye cane.


Umusi wo kugenda ugeze, umugore yabwiye umunega wiwe ati "ingo umperekeze usige njabutse uruzi". Nawe ati "sinovyanka nanone ugiye ataco dupfuye"!


Nguwo amugiye inyuma, dogi dogi no ku ruzi, barasezerana. Kugira umugore ajabuke uruzi yarinda kuduza imvutano yambaye gushika hejuru y'amavi. Umugabo yari agihagaze aho ku nkombe kugira asige abonye ko umukunzi wiwe arujabutse.


Umugabo yitegereje amaguru ya wa mukenyezi wiwe bimwanka mu nda, yibuka ko amurungitse ata n'ico bapfa atari uko ab'iwabo bamwanse ngo yaje guhonya umuryango, aca arisubirako ati "nyabuna reka kujabuka garuka dusubire i muhira".


Umugore yibaza ko ivyo yumvise atari vyo kuko atumva ingene uwamuherekeje yomugarura ageze hagati mu ruzi kandi umuryango wamuhinze ngo agende. Wa mugabo arabandanya ati "nyabuna garuka garuka ubumwe buzogira uwushaka"!


vyanditswe na Em.Nd

Gira ico mubivuzeko:

Ijambo ry'uno musi

- Bisigura iki "chanter"?
- Bisigura iki "Nez"?
- Bisigura iki "partager"?
- Bisigura iki "kur'ubu (kuri ubu), hari n'aho"?
- Bisigura iki "glander"?

Ibishasha! New

Ubu mushobora kugira ico mwongeyeko k' utunywababo, utujajuro, ibisokozo, imigani.