Abanywanyi

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z 

Akanywababo

Espace réservé aux blagues, humour et histoires drôles

Ntwarira ibi bintu ndaza n'amaguru

Samandari yavuye mu gihugu hagati aje kuramukanya i Bujumbura, akaba yari agemuye igitoke n'ibiharage vyuzuye umufuko.

Ashitse kw'isoko nkuru yarurutse bisi yamuzanye, aca abaza uwufise taxi ati mbe wontwara kuva ngaha gushika ku Mutakura wonyaka amahera angahe? Umushoferi yaciye amubwira ko ari ibihumbi bitatu gusa, Samandari aca arabandanya ati none ibi bintu mfise navyo uca ubitwara kuri angahe? Nawe ati ivyo ni ku buntu nta mahera ndakwaka.

Samandari rero aca abwira wa mushoferi ati ko ari uko ntwarira ico gitoke n'uwu mufuko ubishikane ku Mutakura kw'ibarabara ry'icumi uzoba ukenuye cane, jewe ndaza n'amaguru


vyanditswe na Em.Nd

Gira ico mubivuzeko:

Ijambo ry'uno musi

- Bisigura iki "bonne nuit"?
- Bisigura iki "Rapport (Rapports)"?
- Bisigura iki "don"?
- Bisigura iki "cloture"?
- Bisigura iki "livre"?

Ibishasha! New

Ubu mushobora kugira ico mwongeyeko k' utunywababo, utujajuro, ibisokozo, imigani.