Abanywanyi

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z 

Akanywababo

Espace réservé aux blagues, humour et histoires drôles

Ninaba ncumuye nzirega

Samandari yari aragiye inka, aca arekurira ubwo busho mu miyigwe y'ibigori, yigira uw'ejo atangura kwisomera ishapule.

Nyene umurima aserutse abwira Samandari ati: "Reka kunyoneshereza umurima ntituwusangiye kandi sinarimiye inka narimiye umuryango wanje".

Samandari yabandanije yisomera ishapule ntiyavugisha uwo mukenyezi w'umubanyi. Uwo nawe ishavu ryaciye ryiyongera ariko aguma arindiriye ico Samandari ahava avuga. Amubwira ati: "N'aho wisomesha ishapule urateba uyiheze umbwire ico witwaje mu kuragira umurima wanje".

Samandari ahejeje kuvuga ya shapule yagiye yumva inkoni mu bitugu akubiswe ata mbabazi kuko uwo mukenyezi yari yihanukiriye kugira amubabaze, narirya ishavu ryari ryinshi ryamutumye agira inguvu zidasanzwe.

Uwuri Samandari ati: "Urubahutse kunkubita kandi nariko ndambaza umuvyeyi Bikira Mariya? Ubwo ntubona ko ucumuye!" Wa mukenyezi ati: "Ninaba ncumuye nzirega".


vyanditswe na Em.Nd

Gira ico mubivuzeko:

Ijambo ry'uno musi

- Bisigura iki "bonne nuit"?
- Bisigura iki "Rapport (Rapports)"?
- Bisigura iki "don"?
- Bisigura iki "cloture"?
- Bisigura iki "livre"?

Ibishasha! New

Ubu mushobora kugira ico mwongeyeko k' utunywababo, utujajuro, ibisokozo, imigani.