Abanywanyi

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z 

Akanywababo

Espace réservé aux blagues, humour et histoires drôles

Ndindiriye ko urugi runshikira

Umugabo yatashe aborewe cane agenda aratemba, abamubonye bamuzi baramuvyura, baramwandaza gushika imbere y'inzu aho yataha.


Ahashitse akanyarigabo kaciye kavyuka ati nimundekure ndiyugururira. Kandi bagira ngo arabishobora kuko yari yamaze gufata urupfunguzo mu ntoke.


Agiye kwegera umuryango yabonye inzu iriko irazunguruka, aca aguma ateze urupfunguzo ngo arindire ko umuryango umushikira abone kwugurura.


Bamwe bamuherekeza babonye ategera umuryango ngo yugurure bati ko utugurura none ngo winjire mu nzu? Nawe abishura ati bwa bundi mwebwe muri ibijuju! Ntimubona ko inzu iriko irazunguruka? Ndindiriye ko umuryango unshikira mbone kwugurura!


vyanditswe na Em.Nd

Gira ico mubivuzeko:

Ijambo ry'uno musi

- Bisigura iki "chanter"?
- Bisigura iki "Nez"?
- Bisigura iki "partager"?
- Bisigura iki "kur'ubu (kuri ubu), hari n'aho"?
- Bisigura iki "glander"?

Ibishasha! New

Ubu mushobora kugira ico mwongeyeko k' utunywababo, utujajuro, ibisokozo, imigani.