Abanywanyi

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z 

Akanywababo

Espace réservé aux blagues, humour et histoires drôles

Uragayana!

Inkoko yanovye umwana mu maso, nyina agiye kuraba ikiriza uwo mwana aca atora ingegene atera ya nkoko. Nayo aho kwiruka yaciye isimba kugira ikwepe iyo njugujugu, ica iguma inoba hasi ibandanya no gusesangura ivyoba vyinyegeje ubona ko ari uko ibayeho.


Wa mukenyezi atoye iyindi ngegene, inkoko itangura gukokoza ngo go...go...go....!


Wa mugore nawe ati: "ariko uragaya... [ ibikurikira ]


vyanditswe na Em.Nd - Ivyongeweko(1)

Umuvyimba wawe wujane mw'itongo ry'abapfuye

Umugore yari afise umugabo w'umusuma, iyo avuye kwiba agaca mu canzo agaseruka ku muryango w'inyuma aho yaca ahamagara umugore akaza kumwugururia no kwakira ivyo azanye.


Uwundi musi agiye kwiba yasanze nyene urugo yaraririye amushinga iryo mu rubavu, ariko arashobora kumusiga, arahusha inzira kugira ntamenye iyo yajanye. Yarikweze arashika ku rugo iwe, aca mu canzo uko yahora, ash... [ ibikurikira ]


vyanditswe na Em.Nd - Ivyongeweko(0)

Ntabara mumpfunge iyindi cumi!

Umugabo yarivye inka afatwa yamaze kuyigurisha n'abayitwaye bayibaze iraribwa irahera, aca acirwa umunyororo w'imyaka icumi. Yaratekereje muri uwo munyororo ararangiza igihano yaciriwe.


Akimaze baramurekuye ngo atahe ararahira kuhava, ati ahubwo ntabara mumpfunge iyindi myaka cumi maze ninataha nzokwibe iyindi nka namaze guheza umunyororo wayo.


vyanditswe na Em.Nd - Ivyongeweko(0)

Urupapuro: « < 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 > »

Ijambo ry'uno musi

- Bisigura iki "mettre au monde"?
- Bisigura iki "capitale"?
- Bisigura iki "lui (elle)"?
- Bisigura iki "mars"?
- Bisigura iki "avocat"?

Ibishasha! New

Ubu mushobora kugira ico mwongeyeko k' utunywababo, utujajuro, ibisokozo, imigani.